Všeobecné podmienky

Všeobecné podmienky

Podmienky používania portálu lieky-online.sk


1.      Žiadne informácie nachádzajúce sa na portáli internetovej lekárne www.lieky-online.sk (ďalej aj ako portál, lieky-online.sk) nesmú byť bez súhlasu prevádzkovateľa portálu lieky-online.sk (ďalej aj ako prevádzkovateľ) použité na:

1)     Vytváranie nelegálnych kópií údajov z lieky-online.sk, resp. časti lieky-online.sk, rozširovanie rozširovanie údajov /jeho kópii, resp. ich časti predajom, darovaním alebo iným prevodom práva, prenájmom, výpožičkou, ako aj sprístupňovanie údajov z lieky-online.sk, resp. jeho časti tretej osobe.

2)     Použitie lieky-online.sk alebo jeho častí na vývoj, úpravu, implementáciu alebo testovanie iného produktu charakteru podobného ako má portál lieky-online.sk.

3)     Zverejňovanie, poskytovanie informácií, recenzií alebo akákoľvek iná forma verejnej komunikácie k lieky-online.sk bez výslovného písomného súhlasu prevádzkovateľa.

4)     Publikovanie údajov z portálu lieky-online.sk na inej internetovej lekárni ako prevádzkuje prevádzkovateľ alebo v akomkoľvek inom médiu (televízia, tlač, rozhlas) bez písomného súhlasu prevádzkovateľa.

 

2. Ostatné ustanovenia:

1)     Je výslovne zakázané modifikovať alebo vytvárať deriváty lieky-online.sk alebo akejkoľvek jeho časti. Je vyslovene zakázaná akákoľvek extrakcia alebo reutilizácia databázy, resp. jej časti. V prípade, že osoba používa/používal lieky-online.sk v rozsahu alebo spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanoveniami Podmienok používania portálu lieky-online.sk upravujúcimi oprávnenosť a rozsah použitia portálu, ako aj obmedzenia a zákazy použitia lieky-online.sk, berie na vedomie, že v takomto prípade sa dopúšťa neoprávneného používania lieky-online.sk s následkami upravenými v Trestnom zákone, v § 56 a nasl. Autorského zákona vrátane povinnosti nahradiť prevádzkovateľovi  nemajetkovú a majetkovú ujmu (škodu).

2)     Všetky práva vyplávajúce z používania portálu lieky-online.sk sú chránené Autorským zákonom (zákon č. 618/2003 Z.z.). Neopraveným šírením a používaním údajov obsiahnutých na lieky-online.sk sa tatáto osoba dopúšťa protiprávneho konania a vystavuje sa riziku uplatnení sankcií podľa platných právnych predpisov.

Operátori nie sú prítomní. Zanechajte nám odkaz alebo nám napíšte neskôr.
Meno, priezvisko:
Váš e-mail:
Predmet: